Kredyty waloryzowane kursem EUR i USD

kredytobiorcy EUR i USD

Uwolnij się od kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

Oferujemy zainicjowanie i poprowadzenie sprawy, w ramach której dążymy do unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, a także dochodzimy zwrotu nadpłaconych rat ponad otrzymany kapitał. Dodatkowo, wnosimy o zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego. Możesz liczyć na wszelką pomoc prawną na etapie przedsądowym, sądowym oraz po zakończeniu procesu.

Kredyty waloryzowane kursami walut obcych są powszechnie unieważniane przez sądy na analogicznych zasadach, jak kredyty frankowe. Zagadnienie to dotyczy waloryzacji praktycznie wszystkimi walutami obcymi – CHF, EUR, USD, GBP, NOK itd.

Kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej zajmujemy się od 2016 r. Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o łącznej wartości ponad 23 mln zł. Możemy pochwalić się świetną statystyką wygranych (ponad 98% spraw wygranych). Obsługujemy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce.

Po korzystnych wyrokach TSUE oraz serii korzystnych wyroków Sądu Najwyższego zarysował się w Polsce bardzo dobry dla kredytobiorców trend orzeczniczy. Warto wykorzystać tę sprzyjającą koniunkturę, aby raz na zawsze uwolnić się od kredytu waloryzowanego. Dołącz do licznego grona naszych zadowolonych Klinetów!

 

Oferujemy:

1

bezpłatną analizę umowy kredytowej

2

bezpłatną kalkulację zysków i kosztów

3

reprezentację w negocjacjach ugodowych z bankiem

4

kompleksowe poprowadzenie sprawy sądowej przeciwko bankowi

5

reprezentację w procesie o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału

6

pomoc w wykreśleniu hipoteki i w innych kwestiach technicznych

Wyróżniają nas:

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom od 2016 r.

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom od 2016 r.

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o wartości ponad 23 mln zł

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o wartości ponad 23 mln zł

Ponad 98 % wygranych spraw przeciwko bankom

Ponad 98 % wygranych spraw przeciwko bankom

załatwienie sprawy bez procesu

Zapewnij sobie skuteczną pomoc przy zawieraniu ugody

Obecnie wiele banków oferuje ugody kredytobiorcom. I trudno im się dziwić, skoro w zdecydowanej większości spraw banki są na z góry przegranej pozycji.

Jeżeli z jakichś przyczyn nie chcesz kierować swojej sprawy do sądu, możesz zlecić nam wynegocjowanie korzystnej dla Ciebie ugody. Taki wariant pozwalana na szybkie i bezstresowe umorzenie dużej części pozostałego do spłaty zobowiązania.

Nasza Kancelaria, dzięki wypracowanej argumentacji, praktycznie zawsze jest w stanie wynegocjować dużo lepsze warunki ugody, niż te zaproponowane przez bank. Jeżeli wynegocjowane warunki Cię nie zadowolą, nie musisz zawierać ugody i zawsze możesz wstąpić na drogę sądową. Zapytaj o naszą ofertę!

Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:

Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:
Prowadzimy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce, miedzy innymi:

Ostatnie wyroki w prowadzonych przez nas sprawach:

zdalne załatwienie sprawy

Załatw swoją sprawę bez wychodzenia z domu

Oferujemy poprowadzenie sprawy w pełni zdalnie. Zarówno współpraca z nami, jak i późniejsze czynności mogą odbyć się bez konieczności wychodzenia przez Ciebie z domu.

Nawiązanie współpracy z nami odbywa się telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej. Dokumenty przesyłane są pocztą tradycyjną. Rozprawy (w niemal każdym przypadku) prowadzone są w trybie videokonferencji online i nie wymagają Twojego fizycznego stawiennictwa w sądzie.

Dzięki temu z powodzeniem obsługujemy Klientów z całej Polski oraz prowadzimy sprawy przeciwko niemal wszystkim bankom. Co najważniejsze, taki model pozwala zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

Dlaczego my?

indywidualne podejście

indywidualne podejście

rzetelność

rzetelność

skuteczność

skuteczność

możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

Najczęściej zadawane pytania:

Czy kredyty waloryzowane kursami walut obcych są nieważne?

Obecne orzecznictwo sądów nie pozostawia żadnej wątpliwości. Zdecydowana większość kredytów waloryzowanych kursami walut obcych jest unieważniana. Dla stwierdzenia nieważności pierwszorzędne znaczenie mają zapisy w umowie dotyczące przeliczania kredytu oraz rat z waluty obcej na PLN i odwrotnie. Jeżeli na podstawie umowy bank dokonywał przeliczeń w oparciu o kursy jednostronnie przez siebie wskazywane, cała umowa kredytowa podlega unieważnieniu. Kredyty waloryzowane kursami walut obcych są unieważniane przez sądy na analogicznych zasadach, jak kredyty frankowe. Zagadnienie to dotyczy waloryzacji praktycznie wszystkimi walutami obcymi - CHF, EUR, USD, GBP, NOK itd.

Co daje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej?

Stwierdzenie nieważności umowy przesądza o tym, że umowa nie istnieje i nigdy nie istniała. Po pierwsze, kredytobiorca nie musi dłużej spłacać kredytu. Po drugie, bank i kredytobiorca powinni wzajemnie rozliczyć należności, które wypłacili sobie bez podstawy prawnej. W tego typu sytuacjach bardzo często okazuje się, że należność kredytobiorcy jest już nadpłacona (kredytobiorca spłacił więcej pieniędzy niż pożyczył) i wówczas nadwyżka podlega zwrotowi, albo wzajemne świadczenia stron praktycznie się równoważą. Sądowe stwierdzenie nieważności umowy jest to najkorzystniejszy dla kredytobiorcy wariant załatwienia sprawy.

Ile trwa sprawa sądowa?

Ok. 2-3 lat. Pocieszające jest jednak to, że aktualnie obserwuje się trend coraz szybszego i sprawniejszego rozpoznawania spraw kredytobiorców. Sędziowie dobrze wiedzą już, na które kwestie należy zawracać uwagę, a które twierdzenia i zarzuty podnoszone przez strony nie mają znaczenia dla sprawy. W niektórych przypadkach sprawy te są rozpoznawane niemal automatycznie.

Gdzie prowadzona jest sprawa sądowa?

Od dnia 16 kwietnia 2023 r. konsumenci mogą wytaczać powództwa w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej wyłącznie przed sądem miejsca swojego zamieszkania.

Przedsiębiorcy natomiast mogą zainicjować sprawę albo przed sądem właściwym dla siedziby banku albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Czy wraz z zainicjowaniem sprawy sąd może orzec o wstrzymaniu spłaty kredytu?

Tak. Wraz z zainicjowaniem sprawy można wnieść o udzielenie zabezpieczenia, poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. W wielu przypadkach sąd zgadza się na takie zabezpieczenie, a kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Czy kredytobiorca musi stawić się na rozprawę?

W większości przypadków tak. W praktyce jest to jednak jednorazowa obecność na rozprawie. Obecnie bardzo często sądy przeprowadzają rozprawy zdalnie (w formie videokonferencji online), co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd. Warto zaznaczyć, że coraz więcej sędziów wydaje wyroki bez przeprowadzenia rozprawy z udziałem stron.

Jakie są koszty zainicjowania i prowadzenia sprawy?

Na koszty prowadzenia sprawy składają się koszty sądowe oraz wynagrodzenie kancelarii prawnej. Najczęściej do kosztów sądowych należą:
- opłata od pozwu – 1.000 zł;
- opłata od pełnomocnictwa – 17 zł;
Co istotne, w przypadku wygranej sprawy wszystkie ww. poniesione koszty są zwracane kredytobiorcy przez bank. Wynagrodzenie kancelarii prawnej jest to kwestia indywidualnych uzgodnień z daną kancelarią. Jeśli chcesz otrzymać naszą ofertę, skontaktuj się z nami!

Czy można pozwać bank po spłacie kredytu?

Tak. Okoliczność, że kredytobiorca spłacił już kredyt, w żaden sposób nie wpływa na przysługujące mu roszczenia od banku. Dla sprawy nie ma także znaczenia, że kredytobiorca mógł nadpłacać kredyt. W przypadku nieważności umowy stosunek kredytu pomiędzy stronami nigdy nie powstał, a nieistniejący kredyt nie mógł zostać spłacony. Kredytobiorca, który teoretycznie spłacił kredyt, z pewnością uiścił na rzecz banku więcej pieniędzy, niż pierwotnie od niego uzyskał. W tej sytuacji po stronie kredytobiorcy powstała nadpłata, którą bank zobowiązany jest zwrócić.

Czy unieważnienie umowy daje podstawę do wykreślenie hipoteki

Tak. Konsekwencją nieważności umowy jest odpadnięcie podstawy do obciążenia nieruchomości hipoteką. Taka hipoteka zabezpiecza bowiem dług nieistniejący (co zostało potwierdzone wyrokiem sądu). Najczęściej już sam wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Praktyka niektórych sądów wieczystoksięgowych może być jednak odmienna. W takiej sytuacji można wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd taka „sprawa dodatkowa” powinna być czystą formalnością.

Czy z pozwami przeciwko bankom mogą występować przedsiębiorcy?

Tak. Przy czym w sprawach z powództwa przedsiębiorców należy powołać się na nieco inne argumenty niż w przypadku konsumentów. Przede wszystkim wskazać należy, że w umowach o kredyty frankowe nie została zachowana jakakolwiek równowaga kontraktowa pomiędzy stronami, gdyż pozycja banku najczęściej jest skrajnie uprzywilejowana. Postanowienia zawarte w tego rodzaju umowach godzą w zasady współżycia społecznego. W żadnym przypadku wierzyciel nie powinien mieć uprawnienia do tego, aby jednostronnie i w sposób dowolny określać, ile pieniędzy mam mu zwrócić dłużnik – niezależenie od tego, czy dłużnik jest konsumentem, czy przedsiębiorcą. W związku z tym umowy te powinny zostać uznane za nieważne także w przypadku zaciągnięcia kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą.

Czy wysuwane przez banki roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału są zasadne?

W naszej ocenie nie, gdyż roszczenia te nie mają podstawy prawnej. Takie stanowisko wyraźnie wynika także z orzecznictwa sądów. Zgodnie z prawem wynagrodzeniem za korzystnie z cudzych pieniędzy są odsetki. Nie można naliczać odsetek od świadczenia nienależnego przed wezwaniem do jego zwrotu. Dodatkowo banki przemilczają fakt, że same także na przestrzeni lat korzystały z kapitału (rat kredytu) wpłaconego im przez kredytobiorców bez podstawy prawnej.

Czy warto poczekać na rozwiązania systemowe?

W naszej opinii nie. Czas pokazał, że obiecane przez polityków rozwiązania systemowe nigdy nie nadeszły. Co więcej, aktualnie czołowi politycy wskazują wprost, że kredytobiorcy muszą bronić swoich praw w sądzie.

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od warunków ugody. Propozycje ugodowe banków z założenia są dużo mniej korzystne od unieważnienia umowy. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn kredytobiorca nie chce kierować sprawy na drogę sądową, wówczas warto powalczyć o jak najlepsze warunki ugody.

Czy warto pozwać bank?

Zdecydowanie tak! Obecnie ma miejsce bardzo pozytywny trend orzeczniczy dla kredytobiorców. Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie zdecydowana większość spraw zainicjowanych przez kredytobiorców kończy się korzystnym dla nich rozstrzygnięciem. Jest to skutek, między innymi, bardzo pozytywnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ślad za TSUE polski Sąd Najwyższy wydał w ostatnich latach cały szereg pozytywnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć, co ma istotny wpływ na orzecznictwo w całym naszym kraju. Warto wykorzystać tę sytuację.

Dlaczego Kancelaria AUX LEX?

Sprawami kredytów waloryzowanych do waluty obcej zajmujemy się od 2016 r. Możemy pochwalić się świetną statystyką wygranych (ponad 98% spraw wygranych). Oferujemy poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi w sposób rzetelny i przejrzysty dla Klienta na każdym etapie sprawy. Prowadzimy spory sądowe przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce. Dołącz do licznego grona naszych zadowolonych Klientów!

blog

Nasze ostatnie publikacje dotyczące kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej:

Porozmawiajmy o Twoim kredycie waloryzowanym kursem waluty obcej