unieważnienie umowy kredytowej mBank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 248.283,00 zł (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 14114/21)

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 14 lipca 2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14114/21):

  • ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej pomiędzy powodem a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 marca 2008r.,
  • zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 248 283 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2022r. do dnia zapłaty,
  • zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 11 817 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.