pełna wygrana w sprawie o 81.197,00 zł – roszczenia związane z odstąpieniem od umowy zakupu pojazdu (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. V GC 2704/19, Sąd Rejonowy w Płocku, sygn. V GC 446/23)

Dnia 5 czerwca 2018 r. Klient Kancelarii zakupił do celów kolekcjonerskich pojazd marki Mercedes-Benz S600 221. Cena sprzedaży wyniosła 59.900 zł. Niedługo po zakupie pojazdu okazało się, przedmiot sprzedaży obarczony był wadami ukrytymi – przede wszystkim:

  • rzeczywisty przebieg pojazdu znacznie odbiegał od stanu, który wskazywał licznik pojazdu (rzeczywisty przebieg wynosił ok. 350.000 km, a nie deklarowane 157.000 km),
  • pojazd miał „pokolizyjną” przeszłość oraz
  • naprawy wykonane w pojeździe po kolizji zostały poczynione niezgodnie z technologią producenta pojazdu

Kancelaria w imieniu Klienta złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu pojazdu. W treści pisma Kancelaria wskazała, że jej Klient nie korzysta z prawa zatrzymania pojazdu oraz wezwała sprzedawcę do wskazania terminu i miejsca, w których pojazd miał zostać mu zwrócony. Sprzedawca nie uznał odstąpienia od umowy.

Dnia 12 lutego 2019 r. Kancelaria złożyła pozew w imieniu Klienta, w którym wniosła o zasądzenie kwoty 60.700 zł tytułem zwrotu ceny pojazdu oraz kosztów sporządzenia opinii prywatnej. Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Sygn. akt: V GC 2704/19) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, V Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo w całości na korzyść Klienta Kancelarii. Sąd przesądził, że odstąpienie od umowy zakupu pojazdu było skuteczne, a Klientowi Kancelarii należy się zwrot kwoty 60.700 zł, odsetki od tej kwoty oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 9246,43 zł.

Przeciwnik odebrał od Klienta Kancelarii pojazd dopiero po zakończeniu ww. procesu. W związku z tym Kancelaria w dniu 7 marca 2022 r. w imieniu Klienta złożyła kolejny pozew przeciwko sprzedawcy pojazdu – tym razem o zapłatę kwoty 20.497 zł za bezumowne przechowanie pojazdu w czasie trwania procesu. Kontrahent Klienta nawet nie zakwestionował stanowiska przedstawionego w pozwie. W związku z tym Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy dnia 26 czerwca 2023 r. wydał wyrok zaoczny (sygn. akt: V GC 446/23), w którym uwzględnił powództwo w całości. Dodatkowo, na rzecz Klienta Kancelarii zostały zasądzone odsetki i zwrot kosztów w kwocie 4.642 zł. Wyrok nie został zaskarżony.

Sprawa jest ostatecznie rozstrzygnięta na korzyść Klienta Kancelarii. Łącznie Klient otrzymał kwotę 81.197 zł, odsetki od tej kwoty oraz zwrot kosztów w kwocie 13.888,43 zł.

Dodatkowa oszczędność dla Klienta

Co do zasady powództwo w sprawie nr I powinno zostać wytoczone przed sądem siedziby pozwanego (zgodnie z art. 30 k.p.c.). Kontrahent Klienta Kancelarii ma siedzibę w Sochaczewie, a zatem właściwym dla niego sądem jest sąd gospodarczy w Płocku. Kancelaria zauważyła jednak, że rachunek bankowy pozwanego jest prowadzony przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z art. 34 § 1 k.p.c. sprawę dotyczącą rozwiązania umowy można wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. Co prawda strony zawarły umowę sprzedaży w Sochaczewie (i tam też samochód został wydany), jednakże umowa sprzedaży jest umową wzajemną. Świadczenie kupującego polegało na przelaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą we Wrocławiu. W związku z powyższym wykonanie umowy przez powoda miało miejsce we Wrocławiu.

Kancelaria zawarła ww. argumentację w pozwie, dzięki czemu sprawa była prowadzona we Wrocławiu. W konsekwencji Klient Kancelarii, który mieszka we Wrocławiu, nie musiał osobiście dojeżdżać na rozprawy do Płocka ani płacić za dojazd prawnika z Kancelarii. Klient zaoszczędził więc czas i pieniądze. Z kolei przeciwnik Kancelarii wraz z jego pełnomocnikiem musieli każdorazowo dojechać na rozprawę z Płocka do Wrocławia.

W sprawie nr II Sąd Rejonowy w Płocku wydał wyrok zaoczny (bez przeprowadzenia rozprawy), a zatem ani Klient, ani przedstawiciel Kancelarii, także w tej sprawie nie musieli fatygować się do Płocka