większościowa wygrana w sprawie o 194.000,00 zł – roszczenia z tytułu nieprawidłowego stwierdzenia nabycia spadku (Sąd Okręgowy w Legnicy, sygn. I C 288/21)

Klientka Kancelarii,  na mocy umowy darowizny otrzymanej od swojej matki, stała się  wyłącznym właścicielem lokalu. Pozwem z dnia 12 kwietnia 2021 roku Klientka Kancelarii została pozwana przez swojego brata o kwotę 150.000,00 zł tytułem zwrotu korzyści majątkowej obliczonej jako równowartość prawa własności lokalu mieszkalnego, którego właścicielką jest klientka kancelarii. Powód wskazał w pozwie, że powinien on nabyć własność Lokalu w miejsce swojej matki oraz ciotki, z uwagi na odnaleziony testament dziadka, na mocy którego powód miał stać się właścicielem wspomnianego lokalu. Matka oraz ciotka nabyły spadek po swoim ojcu (dziadku powoda) na mocy postanowienia Sądu w 1989 r. na podstawie dziedziczenia ustawowego. Wraz z uprawomocnieniem się rzeczonego postanowienia własność nieruchomości weszła w skład majątku matki oraz ciotki powoda i tym samym doszło do powstania uszczerbku w majątku powoda. W sprawie zostało powołanych dwóch biegłych, a każdy z nich sporządził po dwie opinie. W toku sprawy powód rozszerzył swoje powództwo do kwoty 194.000,00 zł.

Kancelaria w trakcie trwania postępowania sądowego przedstawiła obszerną argumentację faktyczną i prawną zmierzającą do zwalczenia roszczenia powoda, między innymi:

  1. Kancelaria wskazała, że dziadkowi powoda w momencie śmierci przysługiwał inny udział we własności lokalu, niż wynikało to z pozwu.
  2. Kancelaria podniosła zarzut potrącenia roszczenia powoda z roszczeniem Klientki Kancelarii z tytułu zachowku po dziadku.
  3. Kancelaria podniosła zarzut przedawnienia roszczenia, wskazując, że powód wytoczył powództwo w niniejszej sprawie po upływie ponad 22 latach od daty powstania uszczerbku w jego majątku (powstania bezpodstawnego wzbogacenia). W ocenie Kancelarii, po tak długim terminie powoda nie mogła chronić jego rzekoma niewiedza o istnieniu roszczenia, zwłaszcza w świetle zasady pewności obrotu prawnego.
  4. Kancelaria wskazała, że powództwo jest niezasadne także w świetle zasad współżycia społecznego z uwagi na wcześniejsze przysporzenia otrzymane przez strony, drastycznie różną sytuację życiową stron oraz nierówny nakład pracy na opiekę nad rodzicami i dziadkiem stron.

Zarzuty i twierdzenia podniesione przez Kancelarię pozwoliły na ochronę interesu prawnego Klientki w przeważającym zakresie. Sąd Okręgowym w Legnicy wydał wyrok w dniu 28 lutego 2024 r. (sygn. Akt: I C 288/21), przyznając powodowi kwotę 61.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami i oddalając żądanie powoda w pozostałym zakresie. Klientka Kancelarii uchroniła się zatem od roszczenia powoda w zakresie kwoty 132.236 zł wraz z odsetkami.

Sprawa została wygrana w ok. 70%. Wyrok nie jest prawomocny.