Telewizor w hotelu. Czy należy uiszczać opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

Odtwarzanie muzyki w miejscach ogólnie dostępnych dla gości hotelowych (np. w lobby) a także samo zainstalowanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego w pokoju hotelowym stanowi publiczne rozpowszechnianie utworu. W świetle aktualnego orzecznictwa goście hotelowi, będący odbiorcami tych utworów, tworzą razem publiczność. W konsekwencji spełnione zostaje kryterium „powszechności odbioru” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Instalacja odbiornika w sposób, który umożliwia odbiór programów lub muzyki nadawanych drogą radiowo-telewizyjną, wiąże się z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia na rzecz twórców utworów. Nie ma przy tym znaczenia tzw. „prywatny charakter” pokoi hotelowych ani kwestia oglądalności programów przez gości. Wystarcza bowiem potencjalna możliwość skorzystania z oferty obejrzenia programu audiowizualnego. Stworzenie instalacji antenowej oraz udostępnienie telewizora gościom hotelowym prowadzi w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dalszego rozpowszechniania utworu.

W związku z publicznym rozpowszechnianiem utworów pojawia się obowiązek uiszczenia wynagrodzenia na rzecz twórców. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia występuje niezależnie od tego, czy hotel korzysta z sygnału udostępnianego przez nadawcę publicznego, sieć kablową, czy też poprzez inne formy przekazu audiowizualnego. Publiczne udostępnianie utworów gościom hotelowym wymaga posiadania odpowiedniej licencji.

Twórcy utworów najczęściej zrzeszają się w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ). W praktyce właścicielom obiektów hotelowych najwygodniej jest dokonywać opłat właśnie na rzecz OZZ. Analiza zakresu pól eksploatacji wykorzystywanych w hotelach wskazuje, że opłat należy dokonywać nie tylko na rzecz powszechnie znanej OZZ – Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W celu zgodnego z prawem odtwarzania muzyki i programów telewizyjnych w miejscu prowadzonej działalności zachodzi konieczność zawarcia stosownych umów licencyjnych również z innymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi. Każda z organizacji zbiorowego zarządzenia reprezentuje inne podmioty, a ich działania są niezależnie od siebie. Umowa zawierana z jedną z organizacji nie obejmuje podmiotów zrzeszonych w innych organizacjach, a opłat dokonywać należy na rzecz każdej z nich oddzielnie.

W przypadku braku wykupienia odpowiednich licencji obiekty hotelarskie udostępniające gościom muzykę lub programy telewizyjne narażają się na powództwo ze strony artystów lub reprezentujących ich OZZ. W praktyce z powództwami najczęściej występują OZZ.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby naruszającej naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworów. Jeżeli natomiast naruszenie jest zawinione, uprawniony może żądać trzykrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworów.

Na koniec warto zaznaczyć, że opłaty należy uiszczać na rzecz różnych OZZ w zależności od tego, jakie są pola eksploatacji utworów w hotelu. Jeżeli prowadzisz obiekt hotelowy i chcesz się dowiedzieć, na rzecz jakich organizacji aktualnie powinieneś uiszczać opłaty, służymy pomocą i doradztwem.