pełna wygrana w sprawie o 119.548,66 zł – roszczenia wynikające z nieprawidłowej naprawy pojazdu (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I AGa 425/22)

Klient Kancelarii prowadzi zakład naprawy pojazdów. Klient dokonał dla swojego kontrahenta naprawy pojazdu marki Mercedes-Benz 164 G. Po naprawie kontrahent Klienta odebrał pojazd, po czym po upływie ok. miesiąca doszło do awarii tego pojazdu. Kontrahent Klienta twierdził, że awaria była wynikiem nieprawidłowej naprawy pojazdu przez Klienta Kancelarii. Klient nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Pozwem z dnia 24 listopada 2020 r. Klient Kancelarii został pozwany o kwotę 119.548,66 zł tytułem odszkodowania za rzekomo nieprawidłowe wykonanie usługi naprawy pojazdu. Kancelaria w toku sprawy przedstawiła obszerną argumentację przemawiającą za tym, że awaria, która nastąpiła po odbiorze pojazdu, nie miała nic wspólnego z naprawą tego pojazdu przez Klienta Kancelarii. W sprawie zostało powołanych dwóch biegłych, a każdy z nich sporządził po dwie opinie. Dnia 29 września 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. X GC 173/21), którym w całości oddalił powództwo. Dodatkowo, na rzecz Klienta Kancelarii została zasądzona kwota 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kontrahent Klienta zaskarżył wyrok Sądu I instancji. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kancelaria złożyła odpowiedź na apelację. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 31 lipca 2023 r. (sygn. I AGa 425/22) oddalił apelację w całości i zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawa jest ostatecznie rozstrzygnięta na korzyść Klienta. Klient Kancelarii został uwolniony od roszczenia na kwotę 119.548,66 zł. Dodatkowo, na rzecz Klienta zasądzony został zwrot kosztów procesu w kwocie łącznej 9.467 zł.