unieważnienie umowy kredytowej mBank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 74.000,00 zł (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. XI C 672/18)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 r. (sygn. XI C 672/18)

  • zasądził od mBanku na rzecz powodów kwotę 74 000 zł
  • zasądził odsetki od ww. kwoty
  • zasądził na rzecz powodów kwotę kwotę 7.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna.