uchronienie Klienta Kancelarii przed wywłaszczeniem z nieruchomości o wartości ok. 1.500.000 zł. (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, sygn. PGN.6831.1.87.2018)

Klient Kancelarii posiadał działkę o wartości ok. 1.500.000 zł na terenie Gminy Długołęka. Postanowieniem nr 87/2018 z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: PGN.6831.1.87.2018.AS Wójt Gminy Długołęka ze swojej inicjatywy pozytywnie zaopiniował podział działki Klienta Kancelarii. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że podział nieruchomości miał być niezbędny dla budowy placu zabaw na tym obszarze. Postanowienie o podziale było więc pierwszym etapem do wywłaszczenia Klienta Kancelarii z jego nieruchomości.

Na postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r. Kancelaria złożyła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W zażaleniu Kancelaria wskazała między innymi, że planowany podział nieruchomości nie może zastać uznany za zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu przychyliło się do tej argumentacji i uchyliło decyzję z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: PGN.6831.1.87.2018.AS. W konsekwencji postępowanie o podział zostało umorzone, a Klient Kancelarii został uchroniony przed wywłaszczeniem z jego nieruchomości.